Ansøg fonden

Vejledning til ansøgninger om økonomisk støtte

(OBS: Læs venligst hele vejledningen - din ansøgning kommer ikke i betragtning, hvis den ikke opfylder kravene)

Edithogingrid DSC4612RET

Ansøg fonden

Ansøgningsfrist er hvert år d. 1. oktober kl. 12.00 – undtaget ansøgninger om midler til forskningsstipendier og konferencer, der kan søges året rundt.

Alle kan søge midler, hvis de anvendes i overensstemmelse med fondens formål om at støtte:

 • Lægevidenskabelig og anden forskning vedrørende børnekræft.

 • Faglige udviklingsprojekter om børnekræft.

 • Uddannelses- og mødeaktiviteter på børnekræftområdet.

 • Oplysning og information om børnekræft.

 • Sociale aktiviteter for børn med kræft.

Børnecancerfonden yder ikke støtte til:

 • Særligt for forskningsstipendiatansøgninger: Børnecancerfonden støtter ikke forskningsstipendier fra ansøgere, der har en kandidatgrad, eller studerende i ph.d.-uddannelsesforløb.

 • Passiv deltagelse i møder eller kongresser.

 • Rejser i Danmark.

 • Driftsudgifter (dog kan der i særlige tilfælde søges midler til at understøtte forskningens infrastruktur).

 • Udgifter, der er afholdt på ansøgningstidspunktet.

 • Overhead.

 • Andre fonde.

Alle ansøgninger skal (som minimum) indeholde:

 • En kortfattet beskrivelse på dansk i et ikke-teknisk sprog, som forklarer og begrunder ansøgningen.

 • Et specificeret budget inklusive moms for dels det ansøgte beløb, dels det samlede projekt.

For ansøgninger om støtte til forskning gælder det desuden:

 • At ansøgninger fra yngre forskere (som ikke er postdocs) skal være ledsaget af en udtalelse fra en projekttilknyttet seniorforsker. Ved større, herunder flerårige ansøgninger, bør ansøgeren være en seniorforsker. Hvis projektet har tilknyttet en yngre forsker (fx en ph.d.-studerende) skal vedkommendes CV være vedlagt ansøgningen.

 • At der skal vedlægges en detaljeret projektbeskrivelse.

 • At der skal vedlægges CV for den videnskabeligt ansvarlige for projektet.

 • At der skal vedlægges publikationsliste – dog kun særtryk i den udstrækning, de har særlig tilknytning til den aktuelle ansøgning.

 • At forskningsprojekter og -undersøgelser bør være forhåndsgodkendte af Videnskabsetisk Komité, hvis der kan være tvivl om etiske spørgsmål.

For ansøgninger om støtte til faglige udviklingsprojekter gælder det desuden:

At der skal vedlægges en detaljeret projektbeskrivelse, der som minimum beskriver:

 • de væsentligste aktiviteter i projektet.
 • tidsplanen for projektet.
 • målsætninger og succeskriterier for indsatsen (gerne specifikke, målbare og tidsbestemte).
 • de forventede resultater på kort og lang sigt. 
 • hvordan projektets effekt vil blive dokumenteret og delt.
 • hvordan indsatsen vil leve videre efter støtteperioden  (herunder fx om erfaringer og viden vil blive forankret internt og på de øvrige børnekræftafdelinger).

For ansøgninger om støtte til konferencer, studieophold o.l. gælder det desuden:

 • At formålet og tidspunktet for konferencen/opholdet samt konferencens/opholdets særlige betydning for ansøgeren skal fremgå af ansøgningen.

 • At udgifter til transport, herunder fly, skal baseres på den billigste mulighed, og at opholdsudgifterne udregnes efter Finansministeriets satser for tjenesterejser i udlandet.

 • Særligt vedr. konferencer: Ansøgninger skal være vedlagt dokumentation for støtte fra afdelingens ledelse samt bekræftelse på ansøgers oplæg/abstract på konferencen. Vær opmærksom på, at konferencedeltagelse kan ansøges hele året, men derkan være op til 3 måneders behandlingstid. Støtte til afholdelse af egen konference kan kun ansøges ved ansøgningsfristen 1. oktober.

Bemærk:

Hvis projektet opnår støtte fra anden side, skal beløbet meddeles Børnecancerfonden – uanset om fonden allerede har imødekommet ansøgningen, eller om den stadig er under behandling. Fonden forbeholder sig ret til helt eller delvist at kræve tildelt støtte retur, hvis den samlede tildelte støtte til projektet overstiger det ansøgte beløb.

Afrapportering:

Der skal årligt sendes en statusrapport på projektet til Børnecancerfonden (det er ikke nok at vedlægge en statusrapport til en eventuelt ny ansøgning til fonden på et flerårigt projekt). Ved projektets afslutning fremsendes en afsluttende rapport samt et afsluttende regnskab. Skabeloner til rapporterne findes på vores hjemmeside. Hvis projektet bliver forlænget, eller der sker andre væsentlige ændringer i projektet, skal Børnecancerfonden orienteres hurtigst muligt. Resulterer projektet i publikationer undervejs, skal et eksemplar sendes til fonden i så god tid som muligt.