Støttede forskningsprojekter

Kortlægning af arvematerialet hos alle danske børn med kræft

Hos ca. 20 % af børn med kræft er mutationer i deres arvemateriale årsagen til, at de udviklede kræft. Arvematerialet påvirker desuden medicinomsætning, behandlingseffekt og risiko for bivirkninger. Derfor er genetiske analyser centrale i næsten alle forskningsprogrammer for børn med kræft, og identificering af patienters og kræftsygdommes arvemateriale er afgørende for korrekt diagnostik og behandling.

Et forskerhold med deltagelse af alle fire danske børnekræftafdelinger vil kortlægge hele arvematerialet hos alle danske børn med kræft. Data vil blive lagret i en biobank, som vil være til rådighed for danske børnekræftforskere. Projektet bringer Danmark med i international front inden for udførelse og lagring af genetiske analyser. Børnecancerfonden har i 2018 støttet projektet med 3.657.000 kr.

Forskning

Tilskud af fiskeolie til børn under behandling for leukæmi

Dreng på hospitalet

Under den effektive, men også intensive behandling for leukæmisygdommen, ALL, kan der opstå alvorlige komplikationer og senfølger såsom knoglenekrose, bugspytkirtelbetændelse og blodpropper. På Rigshospitalet undersøger et forskerhold, om børn, der indtager fiskeolie under den første, intensive del af behandlingen kan reducere fedtniveauerne i blodet – og derved potentielt reducere forekomsten af bivirkninger og senfølger.

Studiet gennemføres med deltagelse af alle fire børnekræftafdelinger i Danmark og ønskes efter et år udvidet til det øvrige Norden. Børnecancerfonden har i 2018 støttet projektet med 550.000 kr.

Støttede forskningsprojekter

Børnecancerfonden modtog i 2018 et stort antal ansøgninger om projektstøtte – igen langt flere end vi havde midler til at finansiere. Fonden uddelte knap 24,5 millioner kr. til medicinsk kræftforskning og forskning i rehabilitering hos børn med kræft.

Det er fondens videnskabelige udvalg, som hvert år gennemgår alle ansøgninger og vurderer, hvilke projekter der bør prioriteres. 29 videnskabelige projekter har fået støtte i 2018, herunder nedenstående projekter:

forsker

Kortlægning af Cerebellar Mutisme Syndrom (CMS) – en komplikation, der opstår hos op til 25 % af de børn og unge, der opereres for hjernetumorer i lillehjernen. Studiet undersøger bl.a., om forhold vedr. kirurgisk metode og genetik har indflydelse på udviklingen af CMS. Målet er at reducere forekomsten af CMS og harmonisere behandlingen af børn med tumorer i lillehjernen. Projektet, som er et nordisk-europæisk samarbejde, er det mest ambitiøse og omfattende af dets art til dato. Professor Marianne Juhler, Rigshospitalet, er støttet med 550.000 kr.

Verdens største undersøgelse af vedligeholdelsesbehandling hos børn med leukæmisygdommen, ALL. I dag får knap 15 % af børn med ALL sygdomstilbagefald, hvoraf størstedelen opstår ifm. vedligeholdelsesbehandling. Studiet kortlægger sammenhængen mellem medicinomsætning, helbredelsesrater og forekomst af bivirkninger, herunder risiko for dødsfald og udvikling af ny kræftsygdom. Professor og dr.med. Kjeld Schmiegelow, Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet, er støttet med 1.500.000 kr.

Den hidtil største, mest omfattende kortlægning af enkelt-nukleotid varianter (SNPs) hos patienter med leukæmisygdommen, ALL. Mennesker deler kun 99,7 % af deres arvemateriale. Hovedparten af den resterende variation skyldes SNPs. Ved at kortlægge sammenhængen mellem SNPs og sygdomskarakteristika, medicinomsætning, behandlingsrespons og bivirkninger er målet at generere data til fremtidens individualiserede behandling. Professor og dr.med. Kjeld Schmiegelow, Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet, er støttet med 1.693.000 kr.

Undersøgelse af tegn på tidligt indsættende åreforkalkning og relateret hjertesygdom som følge af stofskifteforstyrrelser (det metaboliske syndrom) hos voksne, der som børn er blevet knoglemarvstransplanteret. Studiet vil identificere individuelle risikomarkører inden for kemoterapi og transplantationer samt hormonelle og immunologiske risikofaktorer. Det vil bane vejen for individualiseret forebyggelse samt forventeligt medføre reviderede anbefalinger for den kliniske kontrol hos overlevere efter knoglemarvstransplantation. Professor, overlæge og dr. med., Klaus Müller, Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet, er støttet med 1.466.776 kr.

Afdækning af, om fertiliteten hos børnekræft-overlevere i højere grad kan bevares ved brug af specifikke antioxidanter. For at bevare fertiliteten hos piger med kræft, udtages og nedfryses væv fra æggestokken før kræftbehandling. Studiet kortlægger, om visse antioxidanter kan forbedre overlevelsen af æggene i den første tid efter transplantation af optøet æggestoksvæv. Målet er at sikre en større æggereserve, som kan genetablere hormonproduktion og fertilitet hos piger, der har haft kræft, i betydelig længere tid. Stine Gry Kristensen, ph.d., postdoc, er støttet med 600.000 kr.

Undersøgelse af effekten af at integrere kræftsyge børns hverdagsliv i behandlingen, bl.a. ved at lade klassekammerater få undervisning sammen med børnene på hospitalet. Studiet kortlægger desuden effekten af fysisk aktivitet hos børn med kræft. Målet er, at børn med kræft udvikler deres sociale og faglige niveau i takt med deres kammerater samt minimerer deres tab af fysisk funktion. Projektet har potentiale til at blive implementeret på alle børnekræftafdelinger i Danmark såvel som blandt børn med andre langvarige og kroniske sygdomme. Hanne Bækgaard, ph.d, postdoc, er støttet med 240.000 kr.

Landsdækkende undersøgelse af behandling med antibiotika hos kræftsyge børn, der som bivirkning til kemoterapibehandling får feber og markant svækket immunforsvar. Studiet kortlægger, om antibiotikabehandlingen kan afkortes, hvis der ikke påvises bakterier i blodet, trods svækket immunforsvar. Resultaterne vil være med til at sikre evidens-baserede retningslinjer for antibiotikabehandling af børn med kræft, med kortere indlæggelser, færre bivirkninger og mindre antibiotikaresistens til følge. Ulrikka Nygaard, overlæge, lektor, Rigshospitalet, er støttet med 950.000 kr.

Identificering af de genetiske forandringer hos ca. 50 børn med AML, der ikke kan klassificeres efter den nuværende WHO-klassifikation – baseret på en omfattende nordisk undersøgelse, som viser, at 44 % af de genetiske forandringer hos børn med AML ikke kan klassificeres. Målet er at bidrage med ny viden, der bedre og mere præcist klassificerer AML hos børn, således at børnene kan tilbydes mere målrettet behandling og øge deres chancer for overlevelse. Henrik Hasle, professor, overlæge og dr.med., Børnekræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, er støttet med 1.100.000 kr.

Undersøgelse af tilbagefald af leukæmisygdommen, AML, hos børn. Sygdommens respons på behandlingen måles ved såkaldt ’minimal restsygdom’ (MRD), et udtryk for det lille antal kræftceller, der er til stede under og efter behandling. Studiet sigter mod at identificere nye markører for MRD i blodet ved hjælp af den nyeste teknologi. Det vil gøre det muligt at iværksætte målrettet behandling på et tidligere tidspunkt, potentielt allerede før barnet er blevet syg af tilbagefaldet. Henrik Hasle, professor, overlæge og dr.med., Børnekræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, er støttet med 1.400.000 kr.

Kortlægning af en fintfølende metode – kaldet flowcytometri – til diagnostik og målrettet behandling af tilbagefald af leukæmiformen, ALL, ved spredning til centralnervesystemet (CNS). Projektet kortlægger også forskellige proteiner og gener, med henblik på at kunne forudsige en patients risiko for spredning til CNS. Det vil gøre det muligt yderligere at målrette den forebyggende behandling. Maria Jeppesen, ph.d. og postdoc, Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet, er støttet med 1.226.000 kr.

International undersøgelse af genoprettelsen af immunsystemet efter endt behandling af leukæmisygdommen, AML. Ved behandling med kemoterapi undertrykkes immunsystemet, heriblandt de såkaldte T-celler. Risikoen for tilbagefald af AML kan være afhængig af genopbygningen af immunsystemet. Målet er at få en større forståelse for immunsystemets rolle for tilbagefald af AML og skabe nye muligheder for immunterapi til behandling af børn med AML. Henrik Hasle, professor, overlæge og dr.med., Børnekræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, er støttet med 1.500.000 kr.

Udvikling af bioinformatik og kunstig intelligens til kortlægning af sammenhængen mellem arvelig genetik og erhvervede mutationer hos i alt 1.500 børn med kræft fra Danmark, Sverige og Norge. Målet er at blive klogere på, hvorfor børn udvikler kræft og dermed blive i stand til at tilbyde bedre, mere præcis behandling til den enkelte patient. Ramneek Gupta, ph.d. og lektor på DTU Bioinformatics, er støttet med 1.000.000 kr.

Kortlægning af, hvorvidt tidlig tarmskade som følge af kemoterapi kan forudsige senere udvikling af infektioner og anden organskade. Det åbner muligheden for at kunne forudsige en kommende infektion på et tidspunkt, hvor patienten stadig er symptomfri. Målet er at kunne gennemføre kliniske studier af effekten af målrettet behandling, eksempelvis med forebyggende behandling med antibiotika. Professor, overlæge og dr. med., Klaus Müller, Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet, er støttet med 1.990.062 kr.

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling