Støttede forskningsprojekter

Etablering af børneonkologisk center

Kræft er årsag til 20 % af alle dødsfald hos børn over 1 år, og dem der overlever, er ofte belastede af senfølger. CONTROL er et landsdækkende forskningsprogram, hvor børnekræftlæger, epidemiologiske og kliniske forskere skal tackle de udfordringer, der er forbundet med en børnekræftdiagnose, sammen med familier med kræftsyge børn.

CONTROL skal bl.a. forbedre diagnosticering, udvikle nye behandlingsplaner og etablere screeningsstrategier, så kræften opdages i tide. Forskningscentret samler de dygtigste børnekræftforskere i Danmark, med et mål om at øge den gennemsnitlige 5-års-overlevelse for alle børn med kræft fra 85 % til mindst 90 %, samt mindske senfølger.

Professor og dr.med. Kjeld Schmiegelow, Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet, er støttet med 6.900.000 kr.

Forskning

Forskningsprofessorat i pædiatrisk onkologi

Dreng på hospitalet

En intensivering i behandlingen af børn med kræft over de sidste 25 år har betydet, at 4 ud af 5 kræftramte børn i dag overlever, men desværre med stigende komplikationer og svære senfølger.

Professoratet undersøger bl.a. årsagerne til, hvorfor nogle børn med kræft har en højere risiko for alvorlige komplikationer end andre, samt hvornår kemoterapi kan kombineres med eller erstattes af behandlingsformer med færre bivirkninger, fx immunterapi.

Forskningssamarbejdet har allerede givet en række vigtige resultater, der bl.a. har resulteret i oprettelsen af Dansk Center for Pædiatrisk Cancer Immunterapi.

Professor, overlæge og dr. med., Klaus Müller, Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet, er støttet med 3.000.000 kr.

Støttede forskningsprojekter

Børnecancerfonden modtog i 2019 et stort antal ansøgninger om projektstøtte – igen langt flere end vi havde midler til at finansiere. Fonden uddelte knap 31,6 millioner kr. til medicinsk kræftforskning og forskning i rehabilitering hos børn med kræft.

Det er fondens videnskabelige udvalg, som hvert år gennemgår alle ansøgninger og vurderer, hvilke projekter der bør prioriteres. 26 videnskabelige projekter har fået støtte i 2019, herunder nedenstående projekter:

forsker

Oplysningskampagne om CNS-tumor
En tumor i centralnervesystemet er vanskelig at diagnosticere, fordi symptomerne kan variere afhængig af barnets alder og tumorens placering. Projektet HjerneTegn vil lancere en landsdækkende kampagne, med det formål at mindske tiden mellem første symptom og diagnose. Tidlig diagnose forventes at øge overlevelse og kraftigt reducere alvorlige senfølger. Kampagnen er støttet med 893.670 kr.

Undersøgelse af træning under behandling
Projektet undersøger effekterne af struktureret fysisk træning for indlagte børn og unge med kræft, og foregår i den første intensive fase af børnenes kræftbehandling. Forskerne forventer, at træningen vil mindske antallet og omfanget af bivirkninger, komplikationer og indlæggelsesdage. Projektet er støttet med 550.000 kr.

Opgørelse af retinoblastom-data
Retinoblastom er en sjælden form for kræft i øjet, der primært opstår hos børn under fem år, og som kan have alvorlige, livslange implikationer. Projektet sætter bl.a. fokus på behandlingseffekt, senfølger og socioøkonomiske faktorer, og tidligere patienter tilbydes en genetisk undersøgelse for at sikre diagnostik og behandling af deres børn.
240.000 kr.

Mere viden om ALL
Projektet vil identificere tidlige risikofaktorer hos danske børn og unge med leukæmiformen, ALL, og opgøre omfanget af senfølger og bivirkninger. Målet er at opnå mere præcis viden, så flere børn med ALL overlever til et godt liv. Projektet er støttet med 3.000.000 kr.

Undersøgelse af ernæringsterapi
Projektet undersøger, om børn med leukæmi får dækket deres ernæringsbehov under behandlingsforløbet, og om det påvirker følgerne af hhv. kemoterapi og knoglemarvstransplantation. Studiet vil bane vejen for mere effektiv og individualiseret ernæringsterapi, som potentielt vil kunne mindske alvorlige bivirkninger og senfølger.Projektet er støttet med 1.100.000 kr.

Test af saltsyre i CVK
Mange behandlingsrelaterede dødsfald hos børn med kræft sker pga. infektioner fra barnets centrale venekateter (CVK) – som gør det muligt at få medicin direkte ind i blodet. Projektets hypotese er, at brug af saltsyre i CVK’et kan reducere kateter-relaterede infektioner med 75 % – uden bivirkninger. Hypotesen testes i med 220 børn fra de fire danske børnekræftafdelinger. Projektet er støttet med 1.000.000 kr.

Udvikling af hjemmebehandling
Projektet undersøger om hjemmebehandling med kemoterapi er muligt, om det kan mindske bivirkningerne og aflaste familierne. Forskerne vil, i samarbejde med familier og det lægefaglige miljø, udvikle tre tilgange til kemoterapibehandling i hjemmet, som herefter skal testes og evalueres. Projektet er støttet med 550.000 kr.

Professorat i bioinformatik
De store datamængder omkring kræftramte børn kræver sikker dataopbevaring, enorm computerkraft og dyb indsigt i analysernes muligheder. Et forskningsprofessorat skal sikre den nødvendige kobling mellem børnekræftforskning og -behandling, genetik, det bioinformatiske fagområde og de specialiserede datamiljøer. Projektet er støttet med 1.500.000 kr.

RIgshospitalets børnekræftafdeling

Støt nu Støt Børnecancerfonden

Støt os

Børnecancerfonden er en selvstændig fond, der er 100% afhængig af støtte fra private.

Vælg beløb:

Du støtter:

  • Familier og deres syge børn
  • Forskning
  • Vidensdeling